Статут Т-ва “Рідна Школа”

І. Назва:
Товариство носить назву «Рідна Школа».

ІІ. Місце осідку:
Місцем осідку Товариства є Клівленд.

ІІІ. Мета Товариства:
Опираючись на високих засадах американського демократизму, що їx створили зусилля великих провідників: Вашинґтона, Джеферсона та Лінкольна, Товариство ставить собі за мету поширювати освіту, культуру і виховання української молоді дошкільного, шкільного і позашкільного віку, передовсім введенням предметів українознавства.

ІУ. Засоби для осягнення мети:
Товариство здійснює свою мету:
1. Організуванням виховних і научних заведень,
2. Матеріяльним вивінуванням та забезпеченням праці цих заведень,
3. Улаштуванням імпрез, прогульок, відчитів, курсів, таборів тощо.

У. Члени:
1. Члени є: а. дійсні, б. спомагаючі, в. добродії
2. Членом Товариства може стати фізична особа вище 18 літ життя і кожна правна особа, репрезентована своїм делегатом.>
3. Член Товариства має право: а. особисто брати участь в Загальних Зборах, б. вибирати і бути вибраним до завідуючих органів Товариства.
4. Обов’язки: члена є: а. вплачувати правильно місячно задекляровану квоту, б. придержуватись постанов цього статуту, рішень Загальних Зборів і Управи.
5. Члена, що діє на шкоду Товариства може Управа виключити з чиcлa членів. Від цього рішення послуговує право відклику до Загальних Зборів, які рішають про це остаточно.

УІ. Завідуючі органи Товариства:
Завідуючими органами Товариства є: 1. Загальні Збори, 2. Управа, З. Контрольна Комісія.

1. Загальні Збори.
Загальні Збори є: звичайні і надзвичайні. Звичайні Загальні Збори скликує Управа Т-ва раз на рік не пізніше, як шість тижнів по першому січня. Адміністраційним роком є календарний рік. Надзвичайні Загальні Збори скликує: Управа в міру потреби, 1/3 часть всіх членів т-ва або Контрольна Комісія. В другому і третому випадку ці, що скликують Збори, свої вимоги складають на письмі з поданням мотивів і порядку нарад. Для важності відбуття Загальних Зборів вимагається половина всіх членів. Якщо в означеній годині не явиться на Зборах вимагане число членів тоді Збори відбудуться одну годину пізніше в тій самій домівці і з тим самим порядком нарад, без огляду на кількість приявних членів. Ухвали Загальних Зборів западають звичайною більшістю голосів присутніх на Зборах членів. Повідомлення про Збори належиться подати до відома членам не пізніше, як 14-ть днів перед їх речинцем з поданням місця і порядку нарад.

Ухвали про зміну статуту приймається: більшістю 2/3 голосів присутніх членів. Загальними Зборами провадить вибраний Зборами предсідник. До компетенції Загальних Зборів належить:
а. заслухувати звіти діяльности Управи і Контрольної Комії,
б. уділювати або не уділювати абсолюторії уступаючій Управі,
в. затверджувати прелімінар бюджету Т-ва,
г. вибирати Управу і Контрольну Комісію Т-ва з поміж членів приявних на 3агальних Зборах або неприявних, які предложили писемну згоду на вибір,
д. ухвалювати плян праці Т-ва,
е. доповнювати і змінювати статут і рішати про спосіб голосування на Зборах.

2. Управа Товариства.
Yпpаву Товариства вибирають Загальні Збори на час одного року. Управа Т-ва “Рідна Школа складається із 9 -ти: членів: голови, місто голови, секретаря, скарбника, книговода й чотирьох членів і двох заступників. Управа веде всі діла Товариства безпосередно або через окремі комісії чи урядовців, яких сама принимає і звільнює. До важности рішень Управи потрібна на засіданнях щонайменше половина членів. Всі відношення Управи до виховних і научних заведень Товариства, регулюють окремі правильники, що їх складають на спільних засіданнях Управа T-ва і керівники заведень.

3. Контрольна Коміciя.
Контрольна Комісія складається з 3-ох членів вибраних Загальними Зборами на час одного року. До компетенції Контрольної Комісії належить:
а. Провірювати діялність Управи та маєтковий стан Т-ва.
б. Провірювати прелімінар бюджету та оцінювати його Зборам.
в. На Загальних Зборах ставити внесення на уділення чи неуділення абсолюторії уступаючій Управі.
г. В міру потреби ставити Управі узасаднені доручення та внески на скликання Надзвичайних Заг. Зборів.

УІІ. Полюбовний Суд.
Всякі спори, які виринають на терені T-ва полагоджує полюбовний Суд.

УІІІ. Фонди.
Фонди Т-ва складаються: членські вкладки, прибутки з імпрез і добровільних датків.

ІХ. Кінцеві постанови.
На випадок ліквідації Т-ва, потрібно ухвала Заг. Зборів при присутності 2 /3 членів. Заг. Збори вирішують про призначення: майна Т-ва.


Повищий Статут принятий Основуючими 3агальними Зборами в дні, 29-го листопада 1953 р. і доповнений в розділі УІ-тому точка 1 і 2,  на Перших Звичайних Загальних Зборах в дні 28-го листопада 1954 р.